Ξ|Ξ   HỌ LƯU ĐỊA PHƯƠNG ::. MIỀN NAM ::. Vĩnh Long.
Đăng ngày 3/3/2013
E-mail     Bản in

Họ Lưu ở Trà Ôn và Tam Bình, Vĩnh Long
Gia phả của Họ Lưu - Vĩnh Long từ Đời Thủy tổ Lưu Phước Tấn.
ĐỜI THỨ NHẤT
 
THỦY TỔ : LƯU PHƯỚC TẤN
 
ĐỜI THỨ HAI
 
CAO TỔ : LƯU VĂN LANG
 
CHI HỌ I : CÁI CÁ – XUÂN HIỆP – TRÀ ÔN – VĨNH LONG
 
Ðời thứ : BA
Chi ông  LƯU VĂN LANG - tự Phụng.

Sinh : Tử :  không rõ
Bà : Không rõ tên
Lập nghiệp : làng Chánh Hiệp (Hòa Hiệp - Tam Bình - Vĩnh Long).
Mộ phần tọa lạc :   xã Hòa Hiệp, Tam Bình, Vĩnh Long.
Có 05 người con :
3/ 1. Lưu văn Luận 
    2. Lưu văn Xuân
    3. Lưu Ðức Nghĩa 
    4. Lưu văn Phước
    5. Lưu văn Tràng
Ðời thứ : TƯ

3/ Ông :   LƯU  VĂN  LUẬN

Ông - Bà có 06 người con, gồm :
4/1. Lưu văn Ðức (tự Hạp). 
   2. Lưu thị Ðiều.
   3. Lưu văn Huyễn. 
   4. Lưu thị Hạnh.
   5. Lưu văn Kỳ. 
   6. Lưu thị Mười.

3/ Ông :   LƯU  VĂN  PHƯỚC 
Ông - Bà có 04 người con:
4/ 1. Lưu Thành Dinh.
    2. Lưu Thành Tú.
    3. Lưu Thành Dõng.
    4. Lưu Thành Bằng.

3/ Ông :   LƯU  VĂN  TRÀNG 
Ông - Bà có 05 người con:
4/ 1. Lưu văn Ba.
    2. Lưu văn Tư.
    3. Lưu văn Năm. 
    4. Lưu thị Viên.
    5. Lưu văn Ky.
 
Ðời thứ : NĂM

4/ Ông :   LƯU  VĂN  ĐỨC - tự Hạp
Ông - Bà có 06 người con:
5/ 1. Lưu văn Chất.
2. Lưu thị Châu
3. Lưu văn Thứ
4. Lưu văn Ðệ
5. Lưu văn Nghi
6. Lưu văn Khá. 

4/ Ông :   LƯU  VĂN  KỲ 
Ông - Bà có 06 người con: 
5/ 1. Lưu thị Viễn
2. Lưu văn Vinh.
3. Lưu thị May
4. Lưu văn Vệ.
5. Lưu văn Lượng
6. Lưu văn Trứ 

Ông :   LƯU  THÀNH  TÚ
Ông - Bà có 11 người con:
1. Lưu thị Kỳ
2. Lưu văn Hùng.
3. Lưu thị Tân
4. Lưu thị Kiều.
5. Lưu thị Gia
6. Lưu văn Khánh.
7. Lưu văn Hào
8. Lưu văn Cự.
9. Lưu văn Dực
10. Lưu thị Thuật.
11. Lưu văn Vân.

Ông :   LƯU  THÀNH DÕNG
Ông Bà có 08 người con:
1. Lưu Văn Hoán
2. Lưu Ðình Kiên.
3. Lưu Thành Thảo
4. Lưu Thị Dá.
5. Lưu Thị Nhi
6. Lưu Thị Bảy.
7. Lưu Thành Vĩ
8. Lưu Thị Huyền

Ông :   LƯU  VĂN  KY
Ông Bà có 04 người con:
1. Lưu thị Dưỡng
2. Lưu văn Chấn.
3. Lưu văn Năm Tứ
4. Lưu văn Ngân.
Ðời thứ : SÁU

Đ5/Ông :  LƯU  VĂN  CHẤT
Ông Bà có 09 người con:
 Đ6/1. Lưu văn Tiểng. 
    2. Lưu thị Lựa
    3. Lưu thị Cang 
    4. Lưu văn Cưởng
    5. Lưu văn Cận
    6. Lưu văn Ky
    7. Lưu văn Ðiển 
    8. Lưu thị Tứ
    9. Lưu thị Ngủ

Đ5/ Ông :   LƯU  VĂN  THỨ 
Ông Bà có 07 người con:
Đ6/1. Lưu văn Sĩ
      2. Lưu thị Như
      3. Lưu văn Hiến
      4. Lưu văn Quí.
      5. Lưu thị Bảy
      6. Lưu văn Mười
      7. Lưu văn Út

5/ Ông :   LƯU  VĂN  KHÁ
Ông Bà có 05 người con:
6/ 1. Lưu văn Tịnh
    2. Lưu thị Trọng
    3. Lưu văn Chẩn
    4. Lưu thị Tơ
    5. Lưu văn Sinh

5/ Ông :   LƯU  VĂN  VINH
Ông Bà có 01 người con:
6/ 1. Lưu văn Lễ 
5/ Ông :   LƯU  VĂN  VỆ
Ông Bà có 03 người con:
6/ 1. Lưu thị Hoài
    2. Lưu văn Nên
    3. Lưu thị Mười

5/ Ông :   LƯU  VĂN  LƯỢNG
Ông - Bà có 01 người con :
6/ 1.Lưu văn Thanh
5/ Ông :   LƯU  VĂN  TRỨ 
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
6/ 1. Lưu thị Mận
2. Lưu thị Lý (tự Lự) 
5/ Ông :   LƯU  VĂN  HÙNG 
Bà : Nguyễn thị Trao
Ông Bà có 07 người con: 
6/ 1. Lưu thị Ngâu
    2. Lưu văn Khoan.
    3. Lưu Thành Ý
    4. Lưu văn Tránh
    5. Lưu thị Thêm
    6. Lưu văn Kiệt
    7. Lưu văn Chuẩn

5/ Ông :   LƯU  VĂN  KHÁNH
Ông - Bà có 03 người con:
6/ 1. Lưu văn Dư
    2. Lưu văn Vẽ
    3. Lưu văn Trí

5/ Ông :   LƯU  VĂN  HÒA
Ông Bà có 04 người con:
6/ 1. Lưu thị Tiệm
    2. Lưu thị Tiết
    3. Lưu văn Di
    4. Lưu văn Bộ

5/ Ông :   LƯU  VĂN  CỰ
Ông Bà có 04 người con:
6/ 1. Lưu văn An
    2. Lưu văn Trạch
    3. Lưu văn Tể
    4. Lưu Cường Cán.

5/ Ông :   LƯU  VĂN  DỰC
Ông Bà có 01 người con:
6/ 1. Lưu văn Sâm.

5/ Ông :   LƯU  VĂN  VÂN
Ông Bà có 01 người con:
6/ 1. Lưu văn Niên.

5/ Ông :   LƯU  VĂN HOÁN
Ông Bà có 05 người con:
6/ 1. Lưu văn Ðiền
    2. Lưu văn Viễn
    3. Lưu thị Mậu
    4. Lưu văn Tánh
    5. Lưu văn Ngọt 

5/ Ông :   LƯU  ĐÌNH  KIÊN
Ông Bà có 12 người con:
6/ 1. Lưu văn Minh
    2. Lưu thị Thẩm
    3. Lưu thị Sính
    4. Lưu văn Dành
    5. Lưu văn Di
    6. Lưu văn Hinh.
    7. Lưu văn Tiếp 
    8. Lưu văn Phòng
    9. Lưu văn Phải
  10. Lưu thị Quản
  11. Lưu văn Nam
  12. Lưu thị Ngộ

5/ Ông :   LƯU  THÀNH  THẢO
Bà : Mai thị Ngưu
Ông Bà có 05 người con:
6/ 1. Lưu Thị Sảnh 
    2. Lưu Thành Thủ
    3. Lưu Thị Tý
    4. Lưu Thành Thuật
    5. Lưu Thị Nhiệm

5/ Ông :  LƯU  THÀNH  VĨ 
Ông Bà có 01 người con: 
6/ 1. Lưu văn Cử

5/ Ông :   LƯU  VĂN  NAM  TỨ
Ông Bà có 02 người con: 
6/1. Lưu văn Chà  (sinh 1930 - Cà Mau) 
   2. Lưu văn Gồng (sinh 1933 - Kinh 7 ngàn, Cần Thơ)
 
Ðời thứ : BẢY
6/ Ông :   LƯU  VĂN  TIỂNG 
Ông Bà có 03 người con:
7/ 1. Lưu văn Chọn
2. Lưu văn Lợi
3. Lưu thị Hưởng

6/ Ông :   LƯU  VĂN  CƯỠNG 
Ông Bà có 05 người con:
7/ 1. Lưu thị Bích
2. Lưu thị Sáu
3. Lưu thị Mười
4. Lưu thị Mười Hai
5. Lưu văn Mười Ba

6/ Ông :   LƯU  VĂN  CẬN 
Ông Bà có 09 người con:
7/ 1. Lưu thị Hai
2. Lưu văn Ba
3. Lưu văn Tư
4. Lưu thị Năm
5. Lưu thị Sáu
6. Lưu văn Tám
7. Lưu thị Hồng
8. Lưu công Hảo
9. Lưu thị Khoa

6/ Ông :   LƯU  VĂN  KY 
Ông Bà có 02 người con:
7/ 1. Lưu văn Ráy
    2. Lưu thị Nuôi

6/ Ông :   LƯU  VĂN  TỊNH
Ông Bà có 07 người con:
7/ 1. Lưu thị Én
2. Lưu văn Giám
3. Lưu thị Chính (VNAH)
4. Lưu văn Mười Hai (út Lê)
5. Lưu văn Mười Ba
6. Lưu văn Mười Bốn
7. Lưu văn Mười Tám

6/ Ông :   LƯU  VĂN  CHẨN
Ông Bà có 06 người con:
7/ 1. Lưu văn Xấu
2. Lưu thị Tuất
3. Lưu văn Ửng
4. Lưu văn Hiện
5. Lưu thị Bình
6. Lưu văn Thường

6/ Ông :   LƯU  VĂN  SINH
Ông Bà có 06 người con, gồm :
7/ 1. Lưu thị Mầu (VNAH)
    2. Lưu thị Ðời
    3. Lưu văn Xù
    4. Lưu văn Do.
    5. Lưu văn Mên
    6. Lưu thị Út

6/ Ông :   LƯU  VĂN  LỄ
Bà : Nguyễn thị Nhiều
Ông Bà có 03 người con:
7/ 1. Lưu văn Nghi
    2. Lưu thị Tiết
    3. Lưu thị Hường

6/ Ông :   LƯU  VĂN  NÊN
Ông Bà có 01 người con :
7/ 1. Lưu Ðịnh Thành

6/ Ông :   LƯU  VĂN  KHOAN
Ông Bà có 09 người con:
7/1. Lưu văn Di
   2. Lưu văn Chỉ
   3. Lưu văn Hưỡn
   4. Lưu thị Chi (Tu sỹ)
   5. Lưu thị Ðiệp
   6. Lưu thị Tỵ
   7. Lưu thị Trụ
   8. Lưu văn Ðoản
   9. Lưu văn Ðổng

6/ Ông :   LƯU  THÀNH  Ý 
Ông Bà có 07 người con:
7/ 1. Lưu Trí Diễn
    2. Lưu Thị Ngữ
    3. Lưu Văn Tá
    4. Lưu Ðình Phan
    5. Lưu Văn Bá (Ðại Toản)
    6. Lưu Thị Thâu
    7. Lưu Văn Hưởng

6/ Ông :   LƯU  VĂN  TRÁNH
Ông Bà có 06 người con:
7/ 1. Lưu văn Xích
    2. Lưu thị Hường
    3. Lưu thị Hồng
    4. Lưu văn Chiến.
    5. Lưu thị Thắng
    6. Lưu văn Dư

6/ Ông :   LƯU  VĂN  KIỆT
Ông Bà có 07 người con:
7/ 1. Lưu thị Ðính
    2. Lưu thị Nhan.
    3. Lưu thị Ðến
    4. Lưu văn Các
    5. Lưu thị Ðắt
    6. Lưu thị Bảy
    7. Lưu thị Chín

6/ Ông :   LƯU  VĂN  CHUẨN 
Ông Bà có 04 người con:
7/ 1. Lưu thị Tỷ
2. Lưu thị Dương.
3. Lưu thị Do
4. Lưu văn Tôn

6/ Ông :   LƯU  VĂN  TRÍ 
Ông Bà có 01 người con: 
7/ 1. Lưu văn Trượng

6/ Ông :   LƯU  VĂN  TẾ
Ông Bà có 04 người con:
7/ 1. Lưu Thị Mảo
    2. Lưu Thị Kim.
    3. Lưu Phong Ðảnh
    4. Lưu Thành Ngọc

6/ Ông :   LƯU  CƯỜNG  CÁN
Ông Bà có 07 người con:
7/ 1. Lưu văn Nhuệ
    2. Lưu thị Hoàn.
    3. Lưu thị Cái
    4. Lưu thị Chợ
    5. Lưu phước Hoài 
    6. Lưu thị Trâm
    7. Lưu thị Thái

6/ Ông :   LƯU  VĂN  NIÊN 
Ông - Bà có 01 người con :
7/ 1. Lưu văn Ðỏ

6/ Ông :   LƯU  VĂN  ĐIỀN 
Ông - Bà có 06 người con, gồm :
7/ 1. Lưu văn Huấn
2. Lưu văn Mùi
3. Lưu văn Chưởng
4. Lưu thị Ngữ
5. Lưu văn Mạnh
6. Lưu thị Giác

6/ Ông :   LƯU  VĂN  VIÊN 
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
7/ 1. Lưu thị Giỏi
2. Lưu văn Hay
3. Lưu thị Thiệt
4. Lưu văn Thà.
5. Lưu thị Út

6/ Ông :   LƯU  VĂN  TÁNH
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
7/ 1. Lưu bá Hội
2. Lưu thị Năm
3. Lưu thị Trắng

6/ Ông :   LƯU  VĂN  NGẠT 
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
7/ 1. Lưu văn Tiền
2. Lưu văn Tích

6/ Ông :   LƯU  VĂN  MINH
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
7/ 1. Lưu văn Trấn
2. Lưu văn Nhậm.
3. Lưu thị Trân

6/ Ông :   LƯU  VĂN  DÀNH
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
7/ 1. Lưu thị Nhuần
2. Lưu văn Giáp
3. Lưu thị Hường
4. Lưu văn Thiết

6/ Ông :   LƯU  VĂN  HINH
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
7/ 1. Lưu thị Cam 
2. Lưu thị Oanh

6/ Ông :   LƯU  VĂN  TIẾP
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
7/ 1. Lưu thị Xuân
2. Lưu thị Ðậu
3. Lưu thị Cà

6/ Ông :   LƯU  VĂN  PHÒNG
Ông - Bà có 01 người con : 
7/ 1. Lưu Thành Thưởng

6/ Ông :   LƯU  VĂN  PHẢI  
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
7/ 1. Lưu Thị Bầy
2. Lưu Thái Bảo
3. Lưu Thị Út

6/ Ông :   LƯU  THÀNH  THỦ
Ông - Bà có 08 người con, gồm :
7/ 1. Lưu văn Ngự
2. Lưu Thị Khấu
3. Lưu V ăn Linh
4. Lưu Văn Lâm
5. Lưu Thị Ðền
6. Lưu B á Nghiệm
7. Lưu Thị Xét
8. Lưu Thị Kiểm

6/ Ông :   LƯU  THÀNH  THUẬT
Bà : Nguyễn Thị Ðê
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
7/ 1. Lưu văn Hai
2. Lưu thị Ba
3. Lưu thị Năm
 
Ðời thứ : TÁM
7/ Ông :   LƯU  VĂN  CHỌN
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Cum.
2. Lưu văn Num.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  LỢI
Bà : Trần Thị Ấu.
Ông - Bà có 06 người con, gồm :
8/ 1. Lưu Thị Lượm.
2. Lưu Văn Thạch.
3. Lưu Trung Chín.
4. Lưu Thị Bé Mười.
5. Lưu Thành Hưng.
6. Lưu Thị Oanh.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  MƯỜI BA
Ông - Bà có 01 người con :
8/ 1. Lưu văn Hòn.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  BA
Ông - Bà có 09 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn On.
2. Lưu thị Mỹ.
3. Lưu thị Bảy.
4. Lưu thị My.
5. Lưu thị Mỳ.
6. Lưu thị Mây.
7. Lưu thị Mậu.
8. Lưu tiến Bình.
9. Lưu thị Mí.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  RÁY
Ông - Bà có 01 người con :
8/ 1. Lưu thị Hai.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  GIÁM
Ông - Bà có 10 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Hường.
2. Lưu thị Ba.
3. Lưu văn Rớt (Tấn Thìn).
4. Lưu văn Lượm.
5. Lưu thị Mỹ Anh.
6. Lưu thị Mỹ Dung.
7. Lưu thị Hồng.
8. Lưu Hoàng Hiệp.
9. Lưu Hoàng Dũng.
10. Lưu Hoàng Trọng.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  MƯỜI  HAI (út Lê).
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Xuân.
2. Lưu thị Dấn.
3. Lưu thị Nương.
4. Lưu thị Xuân Hòa.
5. Lưu văn Chiến.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  MƯỜI  BA
Ông - Bà có 15 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Sương.
2. Lưu thị Tuyết Sương.
3. Lưu thị Thu Phượng.
4. Lưu Quốc Việt.
5. Lưu thị Yến Nhi.
6. Lưu thị Mỹ Chiến.
7. Lưu Quốc Nam.
8. Lưu Quốc Hai.
9. Lưu Vũ Hà.
10. Lưu thị Bích Thủy.
11. Lưu thị Bích Liên.
12. Lưu Thanh Tâm.
13. Lưu văn Út.
14. Lưu thị Ngọc Bích.
15. Lưu thị Út Em.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  MƯỜI  BỐN
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Diệu.
2. Lưu văn Nguyện.
3. Lưu thị Ánh Thu.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  MƯỜI  TÁM
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Tuấn.
2. Lưu thị Nguyệt.
3. Lưu văn Go.
4. Lưu văn Phim.
5. Lưu thị Tuyết Trinh.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  XẤU
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Quít.
2. Lưu văn Hét.
3. Lưu văn Hét Em.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  ỬNG
Ông - Bà có 04 người con, gồm : 
8/ 1. Lưu thị Nên.
2. Lưu thị Nên Em.
3. Lưu văn Hoàng.
4. Lưu văn Hoàng Khởi.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  HIỆN
Ông - Bà có 06 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Huyền Chi.
2. Lưu văn Trường Sơn.
3. Lưu văn Liên Sơn.
4. Lưu văn Qua Sơn.
5. Lưu thị Huyền Em.
6. Lưu văn Phước Lộc.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  THƯỜNG
Ông - Bà có 09 người con, gồm :
8/ 1. Lưu Ý Anh.
2. Lưu thị Lùng.
3. Lưu Vũ Phong.
4. Lưu văn Ý Em.
5. Lưu văn Tâm.
6. Lưu Ái Quốc.
7. Lưu thị Xiếu.
8. Lưu thị Năm.
9. Lưu thị Hiền.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  XÙ
Ông - Bà có 07 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Bé Ba.
2. Lưu thị Bé Em.
3. Lưu văn Tư.
4. Lưu văn Ngoan.
5. Lưu văn Tám.
6. Lưu thị Sáu.
7. Lưu văn Chính.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  DO
Ông - Bà có 01 người con :
8/ 1. Lưu văn Tuấn.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  MÊN (Thành Công)
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Nghiệp.
2. Lưu thị Thắm.
3. Lưu văn Trọng.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  NGHI
Bà : Trần thị Trang.
Ông - Bà có 01 người con :
8/ 1. Lưu thị Trước.

7/ Ông :   LƯU  ĐỊNH  THÀNH
Ông - Bà có 06 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Dân Thúy.
2. Lưu thị Dân Thanh.
3. Lưu Dân Thùy.
4. Lưu Dân Thủy.
5. Lưu Vĩnh Thụy.
6. Lưu thị Ngọc Thoại (tự Trường Giang)

7/ Ông :   LƯU  VĂN  DI
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Ðáng.
2. Lưu văn Nghiệp.
3. Lưu văn Kỉnh.
4. Lưu văn Thới.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  CHỈ
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Phán.
2. Lưu thị Phước.
3. Lưu Bá Lộc.

7/ Ông :   LƯU  VĂN QUỞN
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Lựu.
2. Lưu thị Ngọc.
3. Lưu văn Bạch.
4. Lưu văn Quận.
5. Lưu văn Ðông.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  ĐOẢN
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Kính.
2. Lưu Hoàng Gẩm.
3. Lưu Thành Tưởng.
4. Lưu văn Khuyên.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  ĐỔNG
Ông - Bà có 08 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Biếu.
2. Lưu thị Phú.
3. Lưu thị Phấn.
4. Lưu huỳnh Long.
5. Lưu thị Vấn.
6. Lưu văn Sự.
7. Lưu thị Lành.
8. Lưu thị Bé.

7/ Ông :   LƯU  TRÍ  VIỄN
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Anh.
2. Lưu quan Võ.
3. Lưu thị Huỳnh.
4. Lưu thị Loan.
5. Lưu văn Sanh.

7/ Ông :   LƯU  ĐÌNH  PHAN
Bà : Nguyễn Thị Trầm,
Bà : Nguyễn Thị Thiệt.
Ông - Bà có 06 người con, gồm :
8/ 1. Lưu quang Truyền.
2. Lưu văn Mỹ.
3. Lưu văn Phép.
4. Lưu thị Nhuần.
5. Lưu văn Ðạt.
6. Lưu hoàng Minh.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  TÁ
Ông - Bà có 01 người con :
8/ 1. Lưu thị Triếu.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  BÁ (Ðại Toản).
Ông - Bà có 09 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Liêm.
2. Lưu văn Nhung.
3. Lưu thị Ðượm.
4. Lưu văn Chiêu.
5. Lưu thị Nhàn.
6. Lưu thị Vẹn.
7. Lưu thị Sạch.
8. Lưu văn Kiệu.
9. Lưu thị Sẽ.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  HƯỞNG
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Ðức.
2. Lưu thị Tư.
3. Lưu thị Lý.
4. Lưu thị Rỉ.
5. Lưu thị Hoa.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  XÍCH
Ông - Bà có 10 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Nhứt.
2. Lưu thị Nhị.
3. Lưu văn Nhơn.
4. Lưu thị Sơn.
5. Lưu thị Ngãi.
6. Lưu thị Tứ.
7. Lưu thị Chung.
8. Lưu thị Chọn.
9. Lưu thị Phải.
10. Lưu thị Biên.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  CHIẾN
Ông - Bà có 07 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Lễ.
2. Lưu văn Giáo.
3. Lưu thị Nhiệm.
4. Lưu thị Mầu.
5. Lưu thị Tỏ.
6. Lưu thị Sáng.
7. Lưu hoàng Minh.
7/ Ông :   LƯU  VĂN  DƯ
Ông - Bà có 09 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Miều.
2. Lưu thị Triệu.
3. Lưu thị Muôn.
4. Lưu thị Nghi.
5. Lưu thị Ngờ.
6. Lưu thị Ngời.
7. Lưu văn Ngợi.
8. Lưu văn Khen.
9. Lưu thị Danh.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  CÁC
Ông - Bà có : 04 người con, 03 gái - 01 trai (chưa rõ tên - hiện đang ở Cà Mau.)
8/ 1. Lưu
2. Lưu
3. Lưu
4. Lưu

7/ Ông :   LƯU  VĂN  TÔN
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Tây.
2. Lưu thị Ðầm.
3. Lưu văn Ty.
4. Lưu văn Phong.
5. Lưu thị Út.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  TRƯỢNG
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Thiều.
2. Lưu văn Cừ.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  HUẤN
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
8/ 1. Lưu vĩnh Hữu.
2. Lưu thị Kiêm.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  MÙI
Ông - Bà có 09 người con, gồm :
8/ 1. Lưu vĩnh Tòng.
2. Lưu thị Ðiểu.
3. Lưu thị Ngư.
4. Lưu thị Dơi.
5. Lưu thị Quạ.
6. Lưu thị Diều.
7. Lưu vĩnh Phúc.
8. Lưu văn Ðợi.
9. Lưu văn Lời.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  CHƯỞNG
Ông - Bà có 08 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Thụy.
2. Lưu vĩnh Triều.
3. Lưu thị Tranh.
4. Lưu thị Tương.
5. Lưu thị Tràng.
6. Lưu vĩnh Trị.
7. Lưu thị Tốt.
8. Lưu vĩnh Tươi.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  MẠNH
Ông - Bà có 06 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Thăng.
2. Lưu thị Phấn.
3. Lưu thị Son.
4. Lưu thị Hồng.
5. Lưu văn Chính.
6. Lưu mười Hai.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  HAY
Ông - Bà có 06 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Thành.
2. Lưu văn Tài.
3. Lưu thị Sáu.
4. Lưu thị Bảy.
5. Lưu thị Tám.
6. Lưu thị Mười.

7/ Ông :   LƯU  VĂN THÀ
Ông - Bà có 01 người con :
8/ 1. Lưu văn Ba (Ba Ðộng).

7/ Ông :   LƯU  BÁ  HỘI
Bà : Nguyễn thị Bàng.
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Hai.
2. Lưu văn Tươi (Lùng).

7/ Ông :   LƯU  VĂN  TIỀN
Ông - Bà có 14 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Dung.
2. Lưu thị Của.
3. Lưu hoàng Ðịnh.
4. Lưu thị Giàu.
5. Lưu hoàng Tiến.
6. Lưu văn Dư.
7. Lưu thị Hiếu.
8. Lưu văn Hiệp.
9. Lưu hoàng Tới.
10. Lưu hoàng Phương.
11. Lưu văn Vĩnh.
12. Lưu văn Hiền.
13. Lưu kim Nhân.
14. Lưu ngọc Quí.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  TÍCH
Ông - Bà có 07 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Thanh.
2. Lưu văn Thi.
3. Lưu thị Bảnh.
4. Lưu văn Thuận.
5. Lưu hoàng Dũ.
6. Lưu thị Hồng Nga.
7. Lưu thị Mười.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  GIÁP
Ông - Bà có 01 người con :
8/ 1. Lưu văn Trinh.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  THIẾT
Ông - Bà có 08 người con, gồm :
8/ 1. Lưu Bá Phước.
2. Lưu Minh Hồng.
3. Lưu Minh Ðức.
4. Lưu Thị Ánh.
5. Lưu Thị Gấm.
6. Lưu Thị Thêu.
7. Lưu Minh Mẫn.
8. Lưu Thị Thu.

7/ Ông :  LƯU  THÀNH  THƯỞNG
Ông - Bà có 01 người con :
8/ 1. Lưu Toàn Nghĩa.

7/ Ông :   LƯU  THÁI  BẢO
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
8/ 0  . Lưu thị Kim Lệ
1. Lưu thị Kim Yến.
2. Lưu thị Hồng Nhung.
3. Lưu Hồng Sơn.
4. Lưu thị Hồng Thu.
5. Lưu thị Hồng Cúc.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  NGỰ
Bà : Nguyễn Thị Liên,
Bà : Nguyễn Thị Ðể.
Ông - Bà có 09 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Ba.
2. Lưu thị Tư.
3. Lưu thị Trầm.
4. Lưu văn Dự.
5. Lưu thị Khởi.
6. Lưu văn Khuynh.
7. Lưu thị Dúng.
8. Lưu thị Nhỉ.
9. Lưu thị Tai.

7/ Ông :   LƯU  VĂN  LINH
Bà : Hồ Thị Ðê.
Ông - Bà có 01 người con :
8/ 1. Lưu văn Hai (tự Hồ Bửu Tâm).

7/ Ông :   LƯU  VĂN  LÂM
Bà : Huỳnh Thị Biếu.
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
8/ 1. Lưu thị Xuyên.
2. Lưu thị Sáu.
3. Lưu thị Cho.
4. Lưu Ngọc Châu (tám Nu).

7/ Ông :   LƯU  VĂN  HAI
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
8/ 1. Lưu văn Quých.
2. Lưu văn Phú.
3. Lưu văn Bé.
Ðời thứ : CHÍN

8/ Ông :   LƯU  VĂN  THẠCH
Bà : Trần Thị Xiếu.
L/nghiệp : ấp Hồi Phước, xã Xuân Hiệp,  Trà Ôn,  Vĩnh Long
Ông - Bà có 08 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Thúy Diễm.
2. Lưu Trung Dũng.
3. Lưu Minh Vũ.
4. Lưu Thị Thùy Dương.
5. Lưu Quang Vĩnh.
6. Lưu Minh Tâm.
7. Lưu Minh Hải.
8. Lưu Minh Hùng.

8/ Ông :   LƯU  THÀNH  HƯNG
Bà : Văn . . . . . .
L/nghiệp : Phường 3, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Trung Hiếu.
2. Lưu Trung Trực.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  HÒN
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Anh Dũng.
2. Lưu văn Tới.
3. Lưu thị Hương.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  ON
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  TIẾN  BÌNH
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  HOÀNG  HIỆP
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  HOÀNG  DŨNG
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Phương Ánh.
2. Lưu Hoàng Minh.
3. Lưu Hoàng Thế Vinh.
4. Lưu Kiều Trang.
5. Lưu Phương Thảo.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  CHIẾN
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Thị Quyên.
2. Lưu Thúy Duyên.
3. Lưu Quốc Trường.

8/ Ông :   LƯU  QUỐC  VIỆT
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Quốc Ðạt.
2. Lưu Thị Bích Tuyền.
3. Lưu Quốc Khánh.
4. Lưu Thùy Trang.

8/ Ông :   LƯU  QUỐC  NAM
Ông - Bà có 01 người con :
9/ 1. Lưu Thị Thoại Vi.

8/ Ông :   LƯU  QUỐC  HẢI
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Thị Ái Ngân.
2. Lưu Quốc Huy.

8/ Ông :   LƯU  VŨ  HÀ
Ông - Bà có 01 người con :
9/ 1. Lưu Quốc Khanh.

8/ Ông :   LƯU  THANH  TÂM
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  HOÀNG  DIỆU
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Hoàng Vũ.
2. Lưu Hoàng Vũ Em.
3. Lưu Thị Kiều Bắc.
4. Lưu Thị Kiều Em.

8/ Ông :   LƯU  TUẤN  NGUYỆN
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Kiều Tiên.
2. Lưu Kiều Ðông.
3. Lưu Tấn Thanh.
4. Lưu Ngọc Hân.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  TUẤN
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  HÉT
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  HÉT EM
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu ……
2. Lưu ……

8/ Ông :   LƯU  VĂN  HOÀNG

Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  HOÀNG  KHỞI
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu….

8/ Ông :   LƯU  VĂN  TRƯỜNG  SƠN
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  LIÊN  SƠN
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  Ý  ANH

Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VŨ  PHONG
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  Ý  EM
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  TÂM
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  ÁI  QUỐC
Ông - Bà có….. người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  TƯ
Ông - Bà có…. người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  NGOAN
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  TÁM
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  CHÍNH
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu ……
2. Lưu ……

8/ Ông :   LƯU  VĂN  TUẤN
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  NGHIỆP
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  TRỌNG
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu ……
2. Lưu ……

8/ Ông :   LƯU  VĂN RỚT - Tấn Thìn -
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Hoàng Cẩm Tú.
2. Lưu Hoàng Cẩm Loan.
3. Lưu Quốc Thái.
4. Lưu Nhựt Tài.

8/Ông:LƯU VĨNH THỤY-Trường Giang
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu ……
2. Lưu ……

8/ Ông :   LƯU VĂN  ĐÁNG
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu thị Chanh.
2. Lưu thị Khen.
8/ Ông :   LƯU  VĂN  NGHIỆP
Ông - Bà có ……… người con, gồm :
9/ 1. Lưu ……
2. Lưu ……

8/ Ông :   LƯU  VĂN  KỈNH
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
9/ 1. Lưu văn Vàng.
2. Lưu văn Tây.
3. Lưu văn Sắt.
4. Lưu văn Ðẹp.
5. Lưu thị Ngàn.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  THỚI
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu ……
2. Lưu ……
 
8/ Ông :   LƯU  VĂN  PHÁN
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
9/ 1. Lưu thị Huề.
2. Lưu thị Lý.
3. Lưu văn Tư.
4. Lưu thị Thắm.
8/ Ông :   LƯU  BÁ  LỘC
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
9/ 1. Lưu thị Bền.
2. Lưu thị Yến.
3. Lưu thị Rĩ.
4. Lưu tấn Sĩ.
5. Lưu văn Bé.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  BẠCH
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
9/ 1. Lưu thị My.
2. Lưu văn Hổ.
3. Lưu văn Thơm.
4. Lưu văn Tho.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  QUẬN
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Thành Bộ.
2. Lưu Thành Rở.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  ĐÔNG
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Thành Sao.
2. Lưu Thành Khải.
3. Lưu Thành Kiệt.
4. Lưu Thành Lực.

8/ Ông :   LƯU  HOÀNG  GẨM
Ông - Bà có 06 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Thị Thái.
2. Lưu Hoàng Thanh.
3. Lưu Hoàng Dân.
4. Lưu Hoàng Dinh.
5. Lưu Thị Thủy.
6. Lưu Hoàng Quân.

8/ Ông :   LƯU  THÀNH  TƯỞNG
Ông - Bà có 10 người con, gồm :
9/ 1. Lưu thị Nga.
2. Lưu thị Tuyết.
3. Lưu thị Oanh.
4. Lưu thị Phượng.
5. Lưu thị Hằng.
6. Lưu thị Hà.
7. Lưu thị Kiều.
8. Lưu Thành Hải.
9. Lưu Thành Trung.
10. Lưu Thanh Nam.

8/ Ông :   LƯU  VĂN KHUYÊN
Ông - Bà có 08 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Quan Tuấn.
2. Lưu Hoàng Dũng.
3. Lưu Ngọc Oai.
4. Lưu Thành Quan.
5. Lưu Thị Thảo Sương.
6. Lưu Thanh Phong.
7. Lưu Thanh Tùng.
8. Lưu Sơn Tùng.

8/ Ông :   LƯU  HUỲNH  LONG
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
9/ 1. Lưu văn Cường.
2. Lưu thị Loan.
3. Lưu thị Phụng.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  SỰ
Ông - Bà có 06 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Thành Nhơn.
2. Lưu Thành Lễ.
3. Lưu Thành Nghĩa.
4. Lưu Thành Trí.
5. Lưu Thành Tín.
6. Lưu Thành Bình.

8/ Ông :   LƯU  QUAN  VỎ
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Thành Chân.
2. Lưu Thị Nguyệt.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  SANH
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
9/ 1. Lưu thành Kim.
2. Lưu thị Ðẹp.
3. Lưu thị Thủy.
4. Lưu thị Sáng.

8/ Ông :   LƯU  QUANG  TRUYỀN
Ông - Bà có 08 người con, gồm :
9/ 1. Lưu văn Bé Hai.
2. Lưu thị Bé Ba.
3. Lưu thị Bé Tư.
4. Lưu thị Bé Năm.
5. Lưu thị Bé Sáu.
6. Lưu văn Phong.
7. Lưu văn Vũ.
8. Lưu thị Lan.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  MỸ
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu ……
2. Lưu ……

8/ Ông :   LƯU  VĂN  ĐẠT
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu ……
2. Lưu ……

8/ Ông :   LƯU  HOÀNG MINH
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  LIÊM
Ông - Bà có 07 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Văn Phương.
2. Lưu Văn Liêng.
3. Lưu Thị Mừng.
4. Lưu Văn Rở.
5. Lưu Minh Tâm.
6. Lưu Tấn Luật.
7. Lưu Minh Truyền.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  NHUNG
Ông - Bà có 01 người con :
9/ 1. Lưu thị Bên (Hồng Hạnh).

8/ Ông :   LƯU  VĂN  CHIÊU
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
9/ 1. Lưu thị Xang.
2. Lưu thị Nga.
3. Lưu văn Tùng.
4. Lưu văn Hòa.
5. Lưu văn Hiệp.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  ĐỨC
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu ……
2. Lưu ……
8/ Ông :   LƯU  VĂN  NHÚT
Ông - Bà có 07 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Ðặng Trước.
2. Lưu Ðặng Xinh.
3. Lưu Ðặng Minh.
4. Lưu Ðặng Linh.
5. Lưu Thị Trắng.
6. Lưu Thị Tốt.
7. Lưu Thị Hết.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  NHƠN
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
9/ 1. Lưu thị Xanh.
2. Lưu thị Ánh.
3. Lưu thị Ðẹp.
4. Lưu thị Chính.
5. Lưu văn Mười.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  LỄ
Ông - Bà có 01 người con :
9/ 1. Lưu Hoàng Minh.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  GIÁO
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  MIỀU
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu văn Nhạn.
2. Lưu thị Tuyết.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  NGỢI
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu văn Phong.
2. Lưu văn Trí.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  KHEN
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Thành Vinh.
2. Lưu Thành Phúc.
3. Lưu Thành Tiến.
4. Lưu Thành Tới.
5. Lưu Thành Công.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  TÂY
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu ……
2. Lưu ……

8/ Ông :    LƯU  VĂN  TY
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  LONG
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  THIỀU
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  CỪ
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĨNH  HỮU
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …
8/ Ông :   LƯU  VĨNH  TÒNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông ;   LƯU  VĨNH  PHÚC
Ông - Bà có …người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  ĐỢI
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  LỜI
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĨNH  TRIỀU
Bà : Nguyễn Thị Cảng,
Bà : Nhạn, 
Ông - Bà có 06 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Ngọc Liên.
2. Lưu Vĩnh Hải.
3. Lưu Vĩnh Tiên.
4. Lưu thị Thụy.
5. Lưu thị Trinh.
6. Lưu Vĩnh Thành

8/ Ông :   LƯU  VĂN  TRỊ
Ông - Bà có 13 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Ngọc Cơ.
2. Lưu Vĩnh Chấn.
3. Lưu Vĩnh Châu.
4. Lưu Vĩnh Cảnh.
5. Lưu Vĩnh Cửu.
6. Lưu Vĩnh Cao.
7. Lưu Vĩnh Chiến.
8. Lưu thị Chính.
9. Lưu Vĩnh Công.
10. Lưu Vĩnh Chánh.
11. Lưu thị Ngọc Chi.
12. Lưu thị Ngọc Chúc.
13. Lưu Lạc Long.

8/ Ông :   LƯU  VĨNH  TƯƠI
Bà : Nguyễn Thị Thu Sương.
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
9/ 1. Lưu thị Thu Hằng.
2. Lưu Vĩnh Tuấn.
3. Lưu Thanh Yến.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  THĂNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  CHÍNH
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  MƯỜI  HAI
Ông - Bà có …… người con, gồm :
9/ 1. Lưu ……
2. Lưu ……

8/ Ông :   LƯU  VĂN  THÀNH
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  TÀI
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  BA (ba Ðộng)
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  TƯƠI (Lùng)
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  HOÀNG  ĐỊNH
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Hoàng Thiện.
2. Lưu Hoàng Thông.
3. Lưu Hoàng Thắng.

8/ Ông :   LƯU  HOÀNG  TIẾN
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Quốc Trân.
2. Lưu Quốc Quang.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  DƯ
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Ngọc Mãi.
2. Lưu Nhật Thừa.
3. Lưu Thanh Hoài.
4. Lưu văn Tới.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  HIỆP
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Kim Hảo.
2. Lưu Thanh Tâm.
3. Lưu Ðức Thiện.

8/ Ông :   LƯU  HOÀNG  TỚI

Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu thị Ngân.
2. Lưu Thu Vân.

8/ Ông :  LƯU  HOÀNG  PHƯƠNG
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Trần Anh Kiệt.
2. Lưu Nhựt Tân.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  VĨNH
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Vĩnh Bảo.
2. Lưu thị Diễm Hương.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  HIẾN
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu thị Hậu.
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  THI
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu…

8/ Ông :   LƯU  VĂN  THUẬN
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  HOÀNG  DŨ
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  VĂN  TRINH

Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  BÁ  PHƯỚC
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Minh Hoàng.
2. Lưu Minh Thành.

8/ Ông :   LƯU  MINH  HỒNG
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
9/ 1. Lưu phan Vĩnh Hiền.
2. Lưu phan Vĩnh Nam.
3. Lưu phan Vĩnh Hạnh.
4. Lưu phan Vĩnh Lộc.
5. Lưu phan Vĩnh Khương.

8/ Ông :   LƯU  MINH  ĐỨC
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Hoàng Phương.
2. Lưu thị Nga.
3. Lưu Hoàng Ðiệp.
4. Lưu thị Mai.

8/ Ông :   LƯU  MINH  MẪN
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu thị Thanh Tâm.
2. Lưu Chánh Trung.

8/ Ông :   LƯU  TOÀN  NGHĨA
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Toàn Nhân.
2. Lưu …

8/ Ông :   LƯU  THANH  SƠN
Ông - Bà có … người con, gồm :
9/ 1. Lưu …
2. Lưu …

8/ Ông :  LƯU  VĂN  DỰ
Bà : Trương thị Tới.
Ông - Bà có 06 người con, gồm :
9/ 1. Lưu thị Mỹ.
2. Lưu văn Hưng.
3. Lưu thị Bé Tư.
4. Lưu thị Bé Năm.
5. Lưu thị Kim Dung.
6. Lưu thị Bé Liễu.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  KHUYNH
Bà : Huỳnh thị Bi A.
Ông - Bà có 06 người con, gồm :
9/ 1. Lưu thị Minh Trang.
2. Lưu Ðức Tính.
3. Lưu Ðức Giác.
4. Lưu thị Minh Nguyệt.
5. Lưu thị Minh Thúy.
6. Lưu thị Minh Thắm.

8/ Ông :  LƯU  VĂN  HAI ( Hồ Bửu Tâm)
Bà : Nguyễn thị Lệ Thẩm.

Ông - Bà có 02 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Anh Thư (tự Minh Thư).
2. Lưu Thông Minh.

8/ Ông :   LƯU  NGỌC  CHÂU (Tám Nu)
Bà : Nguyễn thị Mấn.
Ông - Bà có 09 người con, gồm :
9/ 1. Lưu thị Hồng Vân.
2. Lưu Hữu Phúc.
3. Lưu thị Hồng Cúc.
4. Lưu thị Hồng Xương.
5. Lưu thị Nguyệt Minh.
6. Lưu thị Minh Hạnh.
7. Lưu thị Minh Huệ.
8. Lưu thị Minh Hiền.
9. Lưu thị Minh Thùy.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  QUÝCH
Bà : Ðặng thị Hai  (Mận.)
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
9/ 1. Lưu Thị Kim Yến  (Hà)
2. Lưu Thị Kim Tuyết (Lùn)
3. Lưu Thanh Tâm.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  PHÚ
Bà :  Ðặng thị Thêu.
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
19/ . Lưu thị My.
2. Lưu Tấn Ðạt.
3. Lưu thị Tư Em.
4. Lưu thị Năm Nhỏ.
5. Lưu Tấn Kiệt.

8/ Ông :   LƯU  VĂN  BÉ
Bà : Duy thị Trâm.
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
9/ 1. Lưu văn Phương.
2. Lưu văn Phong.
3. Lưu thị Thu.
4. Lưu thị Kim Phượng.
Ðời thứ : MƯỜI

9/ Ông :   LƯU  TRUNG  DŨNG
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
10/ 1. Lưu Mỹ Tiên.
2. Lưu Mỹ Phụng.

9/ Ông :   LƯU  NINH  VŨ
Ông - Bà có 01 người con :
10/ 1. Lưu huỳnh Duy Khang.

9/ Ông :   LƯU  QUANG  VĨNH
Ông - Bà có 01 người con :
10/ 1. Lưu Thảo Vân.

9/ Ông :   LƯU  MINH  TÂM
Ông - Bà có … người con, gồm :
10/ 1. Lưu ……
2. Lưu ……

9/ Ông :   LƯU  MINH  HẢI
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  TRUNG  HIẾU
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  QUỐC  THÁI
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  NHỰT  TÀI
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  HOÀMH  MINH
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  HOÀNH  THẾ  VINH
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  QUỐC  TRƯỜNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  QUỐC  ĐẠT
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  QUỐC  KHÁNH
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  QUỐC  HUY
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  QUỐC  KHANH
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĨNH  PHÚC
Ông - Bà có ……người con, gồm :
1. Lưu ……
2. Lưu ……

9/ Ông :   LƯU  HOÀNG  VŨ
Ông - Bà có 01 người con :
1. Lưu Thanh Nhàn. 

9/ Ông :   LƯU  HOÀNG  VŨ  EM
Ông - Bà có …người con, gồm :
1. Lưu…
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  TẤN  THANH
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu ……
2. Lưu ……

9/ Ông :   LƯU  VĂN  HÉT
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  HÉT  EM
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :  LƯU  VĂN  HOÀNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  HOÀNG  KHỞI
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  TRƯỜNG  SƠN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  LIÊN  SƠN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  Ý  ANH
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VŨ  PHONG
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  TÂM
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  ÁI  QUỐC
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  TƯ
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  NGOAN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  TÁM
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  TUẤN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  NGHIỆP
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  TRỌNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU VĂN VÀNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  TÂY
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu…
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  TƯ
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …
9/ Ông :   LƯU  TẤN  SỸ
Ông - Bà có 06 người con, gồm :
10/ 1. Lưu Ngọc Ẩn.
2. Lưu thị Hoàng Vân.
3. Lưu Thảo Sương.
4. Lưu Thảo Xuân.
5. Lưu Bá Hưng.
6. Lưu Kỳ Quốc.

9/ Ông :   LƯU  VĂN  HỔ
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  THƠM
(sinh tử )
Bà : 
L/nghiệp : 
Phận mộ tọa lạc : 
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  THÀNH  BỘ
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  THÀNH  RỠ
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  THANH  SAO
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  THÀNH  KHẢI
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  THÀNH  KIỆT
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  HOÀNG  THÀNH
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  HOÀNG  DÂN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  THÀNH  HẢI
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu ……
2. Lưu ……

9/ Ông :   LƯU  THÀNH TRUNG
Ông - Bà có …… người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :  LƯU  QUAN  TUẤN
Ông - Bà có … người con, gồm :
10/ 1. Lưu thị Cẩm Giang.
2. Lưu Ngọc Vũ.

9/ Ông :   LƯU  HOÀNG  DŨNG
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
10/ 1. Lưu hoàng Khánh An.
2. Lưu hoàng Khánh Châu.

9/ Ông :   LƯU  NGỌC  OAI
Ông - Bà có 01 người con :
10/ 1. Lưu Quốc Trung.

9/ Ông :   LƯU  THÀNH QUAN
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
10/ 1. Lưu hoàng Duy Anh.
2. Lưu hoàng Vân Anh.

9/ Ông :   LƯU  THANH  PHONG
Ông - Bà có 01 người con :
10/ 1. Lưu thị Thanh Thi.

9/ Ông :   LƯU  VĂN  CƯỜNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU THANH NHÀN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  THÀNH  LỄ
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  THÀNH  NGHĨA
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  THÀNH  CHÂN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  BÉ  HAI
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  PHONG
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  PHƯƠNG
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
10/ 1. Lưu Toàn Năng.
2. Lưu thị Thủy.
3. Lưu Hoàng Dũng

9/ Ông :   LƯU  VĂN  LIÊN
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
10/ 1. Lưu Toàn Ngoan.
2. Lưu Thanh Phong.
3. Lưu thị Thanh Thúy.
4. Lưu thị Thanh Tuyền.
5. Lưu Minh Thông.

9/ Ông :   LƯU  MINH  TÂM
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
10/ 1. Lưu Nhật nam.
2. Lưu Nhật Thủy.
3. Lưu Nhật Linh.

9/ Ông :   LƯU  TẤN  LUẬT
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
10/ 1. Lưu thị Như Nguyệt.
2. Lưu nguyễn Việt Trúc.

9/ Ông :   LƯU  MINH  TRUYỀN
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
10/ 1. Lưu thị Bích Ngọc.
2. Lưu thị Thùy Trang.

9/ Ông :   LƯU  VĂN  TÙNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  HÓA
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  ĐẶNG  TRƯỚC
Ông - Bà có 05 người con, gồm :
10/ 1. Lưu Phước Vĩnh.
2. Lưu thị Trinh.
3. Lưu Phương Uyên.
4. Lưu thị Phương.
5. Lưu thị Hương.

9/ Ông :   LƯU  ĐẶNG  XINH
Ông - Bà có 02 người con, gồm :
10/ 1. Lưu Huyền Trân.
2. Lưu Thúy An.

9/ Ông :   LƯU  ĐẶNG  MINH
Ông - Bà có 01 người con :
10/ 1. Lưu thị Ngọc Giàu. 

9/ Ông :   LƯU  ĐẶNG  LINH
Ông - Bà có 01 người con :
10/ 1. Lưu Gia Luyến.

9/ Ông :   LƯU  VĂN  MƯỜI
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  HOÀNG  MINH
(con ông Lưu văn Lễ)
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  NHẠN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu…
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  PHONG
Ông - Bà có …… người con, gồm :
1. Lưu ……
2. Lưu ……

9/ Ông :   LƯU  VĂN  TRÍ
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  THÀNH  VINH
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  THÀNH  PHÚC
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU VĨNH  HẢI
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĨNH  TIÊN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĨNH  THÀNH
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĨNH  CHẤN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông : LƯU  VĨNH  CHÂU
Ông - Bà có …… người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …
 9/ Ông :   LƯU  VĨNH  BÌNH
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĨNH  CỬU
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĨNH  CAO
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĨNH  TUẤN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  MINH  HOÀNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  MINH  THÀNH
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĨNH  HIỀN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĨNH  NAM
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  HOÀNG  PHƯƠNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  HOÀNG  ĐIỆP
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  CHÁNH  TRUNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  TOÀN  NHÂN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU…
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  VĂN  HƯNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu…

9/ Ông :   LƯU  ĐỨC  TÍNH
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  MINH  THÔNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

9/ Ông :   LƯU  HỮU  PHÚC
Ông - Bà có 01 người con, gồm :
10/ 1. Lưu Phúc Hảo.

9/ Ông :   LƯU  THANH  TÂM
Bà :  Ðặng thị Dung.
Ông - Bà có 03 người con, gồm :
10/ 1. Lưu Thanh Thông.
2. Lưu Thanh Vũ.
3. Lưu Thanh Huy.

9/ Ông :   LƯU  TẤN  ĐẠT
Ông - Bà có 04 người con, gồm :
10/ 1. Lưu Thanh Liêm.
2. Lưu Thành Vinh.
3. Lưu thị Kim Ngọc.
4. Lưu Thành Hiển.

9/ Ông :   LƯU  VĂN  PHƯƠNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
10/ 1. Lưu Vĩnh Phát.
2. Lưu …
Ðời thứ : MƯỜI  MỘT

10/ Ông :   LƯU  HUỲNH  DUY KHANG 
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

10/ Ông :   LƯU  THANH  NHÀN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

10/ Ông :   LƯU  NGỌC  ẨN 
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

10/ Ông :   LƯU  BÁ  HƯNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

10/ Ông :   LƯU  KỲ  QUỐC
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

10/ Ông :  LƯU  HOÀNG  KHÁNH  AN
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

10/ Ông :   LƯU  HOÀNG  KHÁNH  CHÂU
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

10/ Ông :   LƯU   QUỐC  TRUNG 
Ông - Bà có … người con, gồm :
1. Lưu …
2. Lưu …

10/ Ông :   LƯU  TOÀN  NĂNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
11/ 1. Lưu Quốc Khanh. 
2. Lưu Ngọc Diễm.
3. Lưu Trường Khải.

10/ Ông :   LƯU  HOÀNG  DŨNG
Ông - Bà có … người con, gồm :
11/ 1. Lưu Diễm My. 
2. Lưu thị Ngọc Diễm.

10/ Ông :   LƯU  VĂN  NGOAN
Ông - Bà có … người con, gồm :
11/ 1. Lưu Tường Vi. 
2. Lưu …

10/ Ông : LƯU  THANH  PHONG 
Ông - Bà có …… người con, gồm :
11/ 1. Lưu Hoàng Lan.
2. Lưu Hoàng Phúc.

10/ Ông :   LƯU  NHẬT  NAM
Ông - Bà có … người con, gồm :
11/ 1. Lưu Nhật Anh. 
2. Lưu …

10/ Ông :   LƯU  PHƯỚC  VĨNH

Ông - Bà có … người con, gồm :
11/ 1. Lưu … 
2. Lưu …
 
ĐỜI THỨ HAI 
 
CAO TỔ : LƯU VĂN PHỤNG

CHI HỌ TƯỜNG LỘC – TAM BÌNH – VĨNH LONG

Ðời thứ : BA

Chi ông : LƯU VĂN PHỤNG  (tự  Loan)
- Sinh  năm  Canh thìn - 1760
- Tử   19 tháng 6 năm Mậu Tý - 1828

Lập nghiệp : làng Tường Lộc,  Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Phần mộ toạ lạc : ấp Tường Nhơn A, xã Tường Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long
Ông có 05 bà vợ, được biết tên 02 bà, là :
     1. Bà Chánh thất :  Nguyễn thị Nguyệt.
     2. Bà thứ : Trương Thị Gương. 
Ông và Năm Bà có 08 người con  là :
3/ 1/. Lưu Phước Lộc 
2/. Lưu Phước Bửu
3/. Lưu Phước Ðức 
4/. Lưu Phước Ðạo
5/. Lưu Phước Lý 
6/. Lưu Phước Dõng
7/. Lưu Phước Học
8/. Lưu Hạo
 
*Danh sách nầy edit từ bản chánh.   Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thiếu sót, rất cần sự đóng góp, bổ túc, của tất cả quý Thân gia  Lưu tộc, để Gia phả   hệ được đầy đủ hơn. 
 
 Ghi chú : Tham khảo thêm Lưu gia phổ hệ theo đường dẫn này : http://luugiaphohe.com/images/suky.pdf
Theo Gia pha.com


Ý kiến - Nhận định
Hỏi thăm thông tin
Liên hệ: xã Thới Hòa, Trà Ôn, Vĩnh Long - -982073*** - trung_tran789@yahoo.com
Trong Gia phả họ Lưu ở Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, ở đời thứ 7 có ông Lưu Vĩnh Tăng, có 6 người con là Lưu Thanh Bạch, Lưu Văn Huấn, Lưu Trí Thắng, Lưu Thị Nghi, Lưu Thị Bùi, Lưu Văn Ngậm Tôi đang tìm hiểu để viết về tiểu sử của ông Lưu Vĩnh Tăng và sự đóng góp của ông cho phong trào Đông Du của ông Phan Bội Châu, đồng thời để hiểu thêm về những gì ông đã đóng góp cho quê hương. VẬY RẤT MONG CON CHÁU CỦA ÔNG LƯU VĨNH TĂNG đọc được tin nhắn này, xin liên hệ với tôi theo số điện thoại: 0982073900. Mong nhận được tin, để chúng tôi có thể làm rõ về công lao của ông đối với đất nước Kính thư Trần Thành Trung
Trần Thành Trung
Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)