Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 22/11/2012
E-mail     Bản in

Nhà giáo Ưu tú PGS.TS Lưu Đức Hải, Khoa Môi trường, ĐHKHTN
Giới thiệu Nhà giáo Ưu tú PGS.TS LƯU ĐỨC HẢI
 
 

Năm sinh:1953

Nơi công tác: Khoa Môi trường

Chuyên ngành: Quản lý Môi trường

Phong tặng danh hiệu : Nhà giáo Ưu tú năm 2010

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Đặng Trung Thuận, Nguyễn Ngọc Trường, Mai Trọng Nhuận, Lưu Đức Hải, 1983. Tính phân đới địa hoá khoáng vật của vỏ phong hoá đá bazan Tây Nguyên; Chuyên san “ Tài nguyên thiên nhiên và con người Tây Nguyên”, tr. 31-38.
 2. Ngô Ngọc Cát, Lưu Đức Hải, Đỗ Trọng Sự, 1995. Ảnh hưởng của việc khai thác nước dưới đất ở khu vực Hà Nội đến môi trường; Tạp chí “ Hoạt động khoa học “; số 11.
 3. Lưu Đức Hải, 1997. Đặc điểm phân bố kim loại nặng trong các loại đất khu vực thành phố Huế; Tạp chí “ Khoa học đất”, số 8; tr. 109-111.
 4. Lưu Đức Hải, 1997. Khả năng hấp thụ và tích luỹ chất ô nhiễm của khoáng vật sét; Thông tin Khoa học, kỹ thuật địa chất; tập VII; tr. 57-67.
 5. Lưu Đức Hải, Nguyễn Hoàng Liên, Nguyễn Phương Loan, 1998. Vai trò của các nguyên tố hoá học trong quá trình dinh dưỡng của sinh vật và con người; Thông tin Khoa học, kỹ thuật địa chất; Tập I, số 1-2, tr..28-43.
 6. Lưu Đức Hải, Nguyễn Hoàng Liên, 1999. Sự ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của nó tới sức khoẻ công nhân và dân cư ở một số mỏ than vùng Quảng Ninh; Thông tin Khoa học, kỹ thuật địa chất; Tập II, số 1-3, tr. 57-64.
 7. Lưu Đức Hải, Võ Công Nghiệp, Đỗ Văn Ái, 2001. Chiến lược quản lý và giảm thiểu tác động ô nhiễm Arsen tới môi trường và sức khoẻ con người; Thông tin Khoa học, kỹ thuật địa chất “ Hiện trạng ô nhiễm Arsen ở Việt Nam”; tr. 95-104.
 8. Lưu Đức Hải, 2000. Phương pháp tính toán thiệt hại kinh tế gây ra bởi ô nhiễm môi trường hoạt động sản xuất công nghiệp; Tạp chí “ Thông báo khoa học các trường đại học ngành Môi trường”; tr. 21-27.
 9. Lưu Đức Hải, 2002. Các tác động môi trường và thiệt hại kinh tế do hoạt động sản xuất cao lanh tại Sóc Sơn, Hà Nội, Tạp chí Bảo vệ môi trường, số 3, trang 33-37.
 10. Lưu Đức Hải, 2002. Mặt trận Tổ quốc với công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Tạp chí Mặt trận, số 6, trang 53-56.
 11. Lưu Đức Hải, 2003. Bảo vệ môi trường - mối quan tâm của toàn Nhân loại, Tạp chí Mặt trận, số 14, trang 54-55.
 12. Lưu Đức Hải, 2004. Ngư Lộc - Một điểm nhức nhối về môi trường vùng ven biển Việt Nam; Tạp chí Bảo vệ môi trường, số 10, trang 28-31.
 13. Lưu Đức Hải, 2005. Các đặc trưng môi trường đất và nước vùng bãi bồi ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Tạp chí Khoa học đất số 22/2005, trang 106-114.
 14. Lưu Đức Hải, Trương thị Thanh Huyền, 2005. Quy trình khoa học đánh giá rau an toàn tại Hà Nội. Tạp chí bảo vệ môi trường số 79, tr 30-36.
 15.  
 16. Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:
 17. Mai Trọng Nhuận, Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Trường; 1995. Tiến trình phong hoá đá bazan Tây Nguyên; Tuyển tập Hội nghị Khoa học địa chất toàn quốc lần thứ 2; tr. 23-41.
 18. Lưu Đức Hải, 1998. Nghiên cứu sử dụng các công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên và môi trường hoạt động khai thác than; Tuyển tập báo cáo “ Hội nghị môi trường toàn quốc “; tr. 1293-1301.
 19. Lưu Đức Hải, Đàm Duy Ân, 1998. Một số ứng dụng mô hình Streepter Phelp tính toán biến động nồng độ ôxy toàn tan trong nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải nhà máy đường Lam Sơn tới chất lượng nước Sông Chu; Tuyển tập báo cáo “ Hội nghị môi trường toàn quốc”; tr. 1165-1171.
 20. Lưu Đức Hải, Nguyễn Hoàng Liên, Đàm Duy Ân, Phạm Việt Anh, 1998. Sự ô nhiễm SO2 do đốt than công nghiệp và các biện pháp giảm thiểu; Tuyển tập báo cáo KH, Hội nghị KH Trường ĐHKHTN, ngành Môi trường; tr. 134-139.
 21. Phạm Văn Xuân, Lưu Đức Hải, 1998. Phương pháp tính toán tổng chỉ số tác động trong việc lựa chọn phương án tối ưu đối với các dự án xây dựng công trình giao thông; Tuyển tập báo cáo KH, Hội nghị KH Trường ĐHKHTN, ngành Môi trường; tr. 148-151.
 22. Lưu Đức Hải, 1999. Tiếp cận phương pháp tính toán thiệt hại kinh tế gây ra bởi ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất và dịch vụ. Tuyển tập hội thảo Kinh tế môi trường năm 1999, tr 192-201.
 23. Lưu Đức Hải, Đàm Duy Ân, 2000. Thực trạng sử dụng các công cụ kinh tế thuế và phí trong quản lý môi trường ở Việt Nam; Tuyển tập báo cáo KH, Hội nghị KH Trường ĐHKHTN, ngành Môi trường; tr. 30-34.
 24. Lưu Đức Hải, Võ Công Nghiệp, Đỗ Văn Ái, 2000. Chiến lược quản lý và giảm thiểu tác động ô nhiễm Arsen tới môi trường và sức khoẻ con người; Tuyển tập Hội thảo quốc tế “ Ô nhiễm Arsen : hiện trạng, tác động đến sức khoẻ và giải pháp phòng ngừa; tr. 102-106.
 25. Lưu Đức Hải, Nguyễn Chu Hồi, 2002. Sự tích luỹ kim loại nặng trong trầm tích vùng cửa sông ven biển - các dấu hiệu và hậu quả môi trường, Tuyển tập HNKH Trường ĐHKHTN - Tiểu ban liên ngành Khoa học và Công nghệ Môi trường, trang 106-111.
 26. Lưu Đức Hải, Võ Công Nghiệp, Đỗ Văn Ái, 2003. Địa sinh thái - Một phương hướng nghiên cứu môi trường ứng dụng ở Việt Nam; Tuyển tập Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh “Nghiên cứu và đào tạo khoa học môi trường”, trang 210-216.
 27. Luu Duc Hai, 2004. Distribution and accumulation of heavy metals in sediments in Vietnam estuaries; Procceding of The 2nd International Environmental Emergencies and Response Technology Conference, p. 32-40, Taiwan.
 28. Lưu Đức Hải, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Đình Thái, 2004. Sự phân bố và tích luỹ kim loại nặng trong trầm tích vùng cửa sông ven biển Hải Phòng; Tuyển tập Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN, ngành Môi trường, trang 202-211.
 29. Lưu Đức Hải, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Thái, Nguyễn Hữu Huân, Lê Thị Lan Anh, Lưu Đức Dũng, 2004. Kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá môi trường đất và nước huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định; Tuyển tập Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN, ngành Môi trường, trang 180 - 185.
 30. Luu Duc Hai, Le Van Thao, 1996. Environmental Impact of coal mining and use in Vietnam; Procceding International Symposium on Geology and Environment, Thailand 1996; p. 123 -131.
 31. Lưu Đức Hải, Nguyễn Đình Thái, 2006. Tính toán khả năng tải du lịch bền vững của động Phong Nha- Quảng Bình. Tuyển tập hội thảo hội Kinh tế môi trường năm 2006, tr 112-120.
 32. Lưu Đức Hải, 2006. Sự tham gia của Việt Nam vào WTO và các tác động môi trường. Tuyển tập hội nghị khoa học Quốc tế: “Hướng tới cộng đồng Đông Bắc Á”, tr 210-215.

Sách đã xuất bản:

 1. Lưu Đức Hải, 2000, 2001, 2002, 2005. Cơ sở khoa học môi trường. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 2. Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh, 2000, 2002, 2005. Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 3. Lưu Đức Hải, Chu Văn Ngợi,2004. Tài nguyên khoáng sản. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 4. Nguyễn Cẩn( Chủ biên), Lưu Đức Hải và nnk, 2005. Hướng dẫn thực tập Khoa học Trái đất và Đa dạng sinh học tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội..
 5. Lê Văn Khoa (Chủ biên), Lưu Đức Hải và nnk, 2002. Khoa học môi trường. Nhà xuất bản Giáo dục.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Điều tra, phân tích và tính toán thiệt hại tài nguyên và môi trường hoạt động khai thác kaolin tại huyện sóc sơn, thành phố hà Nội; Đề tài NCKH cấp Đại học Quốc gia Hà Nội; Mã số QT - 01 - 25, 1/2002 -1/2003.
 2. Nghiên cứu hiện trạng và cơ chế tích tụ một số kim loại nặng chủ yếu trong trầm tích vùng cửa sông ven biển Việt Nam. Đề tài nghiên cứu cơ bản, mã số : 720304, 1/2004 - 12/2004
 3. Nghiên cứu công nghệ tinh tuyển kaolin Sóc Sơn, Hà Nôi; Đề tài NCKH cấp Tp. Hà Nội, 1/1993 - 12/1993.
 4. Đánh giá tác động môi trường nhà máy liên doanh sản xuất ô tô Daihatshu (VINDACO) tại Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội, 5-7/1996.
 5. Đánh giá tác động môi trường hoạt động sản xuất than mỏ Bảo Đài, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, 3-4/1997.
 6. Đánh giá tác động môi trường hoạt động sản xuất than mỏ Yên Tử, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, 4-5/1997.
 7. Đánh giá tác động môi trường hoạt động sản xuất than mỏ Than Thùng, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, 5-6/1997.
 8. Đánh giá tác động môi trường hoạt động sản xuất than mỏ Hồng Thái, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, 5-6/1997.
 9. Đánh giá tác động môi trường hoạt động sản xuất than mỏ Tràng Bạch, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, 5-6/1997.
 10. Đánh giá tác động môi trường hoạt động sản xuất than mỏ Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, 2-3/1998.
 11. Đánh giá bổ sung tác động môi trường nhà máy nhiệt điện Ninh Bình, 2-4 /2002.
 12. Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng sân Golf Long Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình, 5 - 7/2004.
 13. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc đăng ký và cấp nhãn sinh thái cho sản phẩm tiêu dùng ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học đặc biệt cấp Đại học Quốc gia, mã số: QG-05-32, 2003-2005.
 14. Environmental and social consideration survey “The study on National power development paln for the period of 2006-2015, perspective up to 2025 in Vietnam”. Supported by JICA, 2005.
 15. Nghiên cứu quy hoạch môi trường cấp huyện, ứng dụng cho các huyện đặc trưng (Thường Xuân, Thọ Xuân, Hậu Lộc) của tỉnh Thanh Hóa. Đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QGTD 06.10, 2006-2007.
 16. Đánh giá và dự báo ô nhiễm kim loại nặng môi trường trầm tích vùng cửa sông ven biển Miền Bắc, Việt Nam. Đề tài nghiên
Theo http://news.vnu.edu.vn