Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. LƯU TỘC VIỆT NAM.
Đăng ngày 18/3/2013
E-mail     Bản in

Quyết định và triển khai Lễ Húy nhật 955 năm Ngài Thái phó Lưu Khánh Đàm từ trần.
Quyết định thành lập Ban tổ chức và triển khai kế hoạch Lễ Kỷ niệm 955 năm Húy nhật của Ngài Thái phó Lưu Khánh Đàm tại xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, vào ngày 10/3 Quý Tỵ (19/4/2013)


HỘI KHLS VIỆT NAM -
VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC
THÁI ÚY LƯU KHÁNH ĐÀM và THÁI PHÓ LƯU KHÁNH ĐIỀU
VỚI SỰ NGHIỆP VƯƠNG TRIỀU LÝ
 
1. Nhà sử học Dương Trung Quốc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội KHLS Việt Nam:
          Lời khai mạc Hội thảo khoa học
2. GS.NGND Đinh Xuân Lâm - Phó Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam:
          Báo cáo Đề dẫn
3. PGS.TS. Nguyễn Minh Tường - Viện Sử học:
          Hành trạng và sự nghiệp của Thái úy Lưu Khánh Đàm - Vị công thần Vương triều Lý
4. PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ - Viện Sử học:
          Vài nét về chức Tam công (Thái sư, Thái phó, Thái bảo) của Vương triều Lý và chức Thái úy của Lưu Khánh Đàm
5. PGS.TS. Đinh Khắc Thuân - Viện Nghiên cứu Hán Nôm:
          Về giá trị tấm bia Mộ chí Thái phó Lưu Khánh Đàm trong việc nghiên cứu lịch sử Vương triều Lý
6. TS. Vương Thị Hường - Viện Nghiên cứu Hán Nôm:
          Tư liệu Hán Nôm về Lưu Khánh Đàm và Lưu Khánh Điều tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm
7. TS. Nguyễn Hữu Tâm - Viện Sử học:
          Tư liệu chữ Hán về Lưu Khánh Đàm và Lưu Khánh Điều trong các bộ Quốc sử tại Thư viện Viện Sử học
8. Nhà nghiên cứu Bùi Duy Lan - nguyên Giám đốc Bảo tàng Thái Bình:
          Dòng họ Lưu với các dòng họ ở Lưu Xá - Hưng Hà - Thái Bình
9. Nhà nghiên cứu Vũ Đức Thơm - Giám đốc Bảo tàng Thái Bình:
          Đình, đền thờ Lưu Khánh Đàm, Lưu Khánh Điều qua tư liệu khảo cổ học
10. Nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Đoàn - tỉnh Thái Bình:
          Lưu Khánh Đàm - Lưu Khánh Điều qua Ngọc phả và Sắc phong
11. Nhà nghiên cứu Phạm Minh Đức - nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thái Bình:
          Làng Lưu Xá - Hưng Hà - Thái Bình trong tiến trình lịch sử dân tộc
12. Tác giả của làng Lưu Xá:
          Phong tục cúng lễ tại đền Nhị vị Lưu Đại vương tại Lưu Xá - Hưng Hà - Thái Bình
13. Tác giả họ Lưu:
          Khái quát về dòng họ Lưu Việt Nam
14. Nghiên cứu viên Ngô Vũ Hải Hằng - Viện Sử học:
          Lưu Khánh Đàm - Lưu Khánh Điều qua những bài nghiên cứu được công bố gần đây
15. Tường Minh - Viện Sử học:
            Một vài ý kiến khi sử dụng tư liệu Ngọc phả - Thần tích và Sắc phong trong việc nghiên cứu nhân vật lịch sử Lưu Khánh Đàm - Lưu Khánh Điều
16. Nhà sử học Dương Trung Quốc - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội KHLS Việt Nam: Tổng kết Hội thảo
 

Ban Liên lạc Lưu Tộc Việt Nam